Κυριακή του Θωμά ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: Α΄ Ἰω. α΄ 1-7, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Τῆς Κυριακῆς: Ἰωάν. Κ΄ 19-31

30042022Ἡ Ἐκκλησία τῶν θαυμάτων

Πλῆθος θαυμάτων

Ἡ Χάρις καὶ ἡ δύναμη τοῦ ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν ἐμφανὴς στὴν πρώτη Ἐκκλησία. Συγκλονιστικὰ θαύματα, ἀντίστοιχα μὲ αὐτὰ ποὺ ἐπιτελοῦσε ὁ Κύριος κατὰ τὴν τριετὴ δημόσια δράση του, συνέχισαν νὰ ἐνεργοῦν τώρα καὶ οἱ Ἀπόστολοί του. «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά», μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Δηλαδή, πολλὰ ἐκπληκτικὰ καὶ ἐξαιρετικὰ θαύματα, ποὺ προκαλοῦσαν κατάπληξη στὸν λαό, ἐπιτελοῦσαν μὲ τὰ χέρια τους οἱ Ἀπόστολοι καὶ ἐπιβεβαίωναν ἔτσι ὅτι ἡ διδασκαλία τους ἦταν ἀληθινή.

Ὅλοι οἱ πιστοὶ μαζὶ συγκεντρώνονταν στὴ στοὰ τοῦ Σολομῶντος, καὶ ὁ πολὺς λαὸς τοὺς ἔβλεπε μὲ θαυμασμὸ καὶ τοὺς σεβόταν. Ἔτσι ὁλοένα καὶ περισσότερα πλήθη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν προσελκύονταν στὴν πίστη καὶ γίνονταν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ φήμη τῶν Ἀποστόλων εἶχε πλέον διαδοθεῖ· πολλοὶ δὲ πιστοί, πλούσιοι καὶ φτωχοί, ἔβγαζαν τοὺς ἀσθενεῖς τους στὶς πλατεῖες, πάνω σὲ κρεβάτια καὶ σὲ φορεῖα, «ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν»· ἔτσι ὥστε, ὅταν θὰ περνοῦσε ἀπὸ κοντά τους ὁ ἀπόστολος Πέτρος, νὰ πέσει ἔστω καὶ ἡ σκιά του ἐπάνω στὸν ἀσθενή τους καὶ νὰ τὸν θεραπεύσει. Ὄχι δὲ μόνο οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς γύρω πόλεις ἔφερναν κάθε εἴδους ἀσθενεῖς καὶ ἀνθρώπους ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ ἀκάθαρτα πνεύματα, «οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες». Δηλαδὴ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀσθενῶν ἀνθρώπων ἔβρισκε τὴ θεραπεία.

Κάνουν ἀσφαλῶς ἐντύπωση τὰ ὑπερφυσικὰ σημεῖα, ποὺ ἐπιτελοῦνταν ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους στὴν πρώτη Ἐκκλησία. Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ γεγονότα δὲν συνέβαιναν μόνο τότε. Ἐπαναλαμβάνονται σὲ κάθε ἐποχή, ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες μας, διότι ποτὲ δὲν ἔλειψε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας τὸ θαῦμα. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τοῦ θαύματος, μέσα στὸν ὁποῖο ὑπερβαίνονται οἱ φυσικοὶ νόμοι· ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς καὶ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς ἀσθένειες τοῦ σώματος, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὶς ἀσθένειες τῆς ψυχῆς, καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια σωτηρία.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀγαθὲς προθέσεις μπορεῖ μὲ σαφήνεια νὰ διακρίνει τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο στὴν Ἐκκλησία. Ἀντίθετα αὐτὸς ποὺ εἶναι τυφλωμένος ἀπὸ τὸν ἐγωισμό, παραμένει ἄπιστος, ὅσα θαύματα κι ἂν συμβαίνουν μπροστὰ στὰ μάτια του, ὅπως βλέπουμε καὶ στὴ συνέχεια τῆς περικοπῆς.

Ὁ ζωντανὸς Θεὸς

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὅλη αὐτὴ ἡ φήμη καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἡ καρποφορία τοῦ κηρύγματός τους προκάλεσε τὸν φθόνο τοῦ ἀρχιερέως καὶ τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἄνθρωποι ὑλόφρονες ποὺ δὲν πίστευαν στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ δὲν ἤθελαν νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό, παρὰ τὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ συνέβαιναν δίπλα τους. Ἐπιπλέον δέ, τυφλωμένοι ἀπὸ τὸ πάθος τους, συνέλαβαν τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς ἔριξαν στὴ φυλακή, νομίζοντας ὅτι ἔτσι θὰ ἐμπόδιζαν τὴ δράση καὶ τὰ θαύματά τους.

Μάταια ὅμως! «Ἄγγελος Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς». Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίσθηκε μέσα στὴ νύχτα, ἄνοιξε τὶς θύρες τῆς φυλακῆς, ἐλευθέρωσε τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς εἶπε: Πηγαίνετε ἀμέσως καὶ σταθεῖτε γεμάτοι θάρρος στὸν ἱερὸ περίβολο τοῦ ναοῦ καὶ κηρύξτε δημόσια στὸν λαὸ τὰ θεῖα λόγια τῆς νέας ζωῆς, ποὺ ἔφερε στὸν κόσμο ὁ Χριστὸς καὶ τὴν ὁποία γνωρίσατε μὲ τὴν προσωπική σας πείρα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κανένα ἄλλο πρόσωπο μέσα στὴν ἱστορία δὲν πολεμήθηκε μὲ τόση σκληρότητα ὅσο τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄρχοντες τῶν Ἑβραίων μεθόδευσαν τὸν ἀφανισμό του. Τὸν σταύρωσαν καὶ Τὸν ἐνταφίασαν. Φυλάκισαν κατόπιν τοὺς Ἀποστόλους του γιὰ νὰ σιγήσει τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως. Δίωξαν τὴν Ἐκκλησία του ὁδηγώντας χιλιάδες Χριστιανοὺς σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Ὑβρίζεται μέχρι καὶ σήμερα, ἀκόμη καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, τὸ Ὄνομά του καὶ ἡ διδασκαλία του. Ἀμφισβητεῖται τὸ Εὐαγγέλιό του. Χλευάζονται τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας του.

Ὅπως ὅμως ὁ Κύριος διέρρηξε τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ ἀναστήθηκε, ὅπως ἐλευθέρωσε τοὺς Ἀποστόλους του μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φυλακῆς, ἀνάλογα προστατεύει καὶ καθοδηγεῖ αἰῶνες τώρα τὴν Ἐκκλησία του. Γι᾿ αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν ξεριζώνεται ἡ πίστη του ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἐπιπλέον ὁ λόγος του παραμένει αἰώνιος. Τὸ Εὐαγγέλιό του κυκλοφορεῖ σὲ ἑκατομμύρια ἀντίτυπα κάθε χρόνο. Ἀναρίθμητοι πιστοὶ ἀκολουθοῦν τὸ θεῖο θέλημά του. Κάποιοι Τοῦ προσφέρουν ἀκόμα καὶ τὴ ζωή τους.

Ὅλα αὐτὰ λοιπὸν ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνα νεκρὸ ἱστορικὸ πρόσωπο, ἀλλὰ ὁ ἀναστημένος Κύριος, ποὺ ἐνεργεῖ μέσα στὴν Ἐκκλησία του. Εἶναι ὁ ζωντανὸς Θεός, ποὺ πάντοτε ἐνισχύει κάθε πιστὸ στὸν πνευματικὸ ἀγώνα του καὶ τὸν ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὴν αἰώνια σωτηρία.

«Ο ΣΩΤΗΡ»


Εκτύπωση   Email