Κυριακή του Πάσχα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πράξ. α´ 1-8, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰωάν. α´ 1-17

25042022Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

Ἡ Βασιλεία τοῦ ἀναστημένου Κυρίου

Πάσχα! Πέρασμα σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο, σὲ μιὰ ἄλλη ζωή. Μιὰ δυνατὴ πνοὴ ζωῆς κατευθύνει πλέον τὴν Ἐκκλησία. Ἡ ζωο­γόνα αὐτὴ πνοὴ περνᾶ μέσα στοὺς πανηγυρικοὺς ὕμνους καὶ στὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα, τὰ ὁποῖα λαμπρύνουν τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Τὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τῆς ἀναστάσιμης περιόδου μέχρι τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι περικοπὲς ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ μᾶς περιγράφουν τὰ συγκλονιστικὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὴ δύναμη τοῦ ἀναστημένου Κυρίου καὶ τὰ θαυμαστὰ ἀποτελέσματα ποὺ εἶχε τὸ κήρυγμά τους στοὺς ἀνθρώπους.

Στὴ σημερινὴ περικοπὴ ἀκούσαμε τὴν ἀρ­χὴ τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων. Ὁ συγγραφέας του, ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ἀπευθύνεται στὸν ἄρχοντα Θεόφιλο, χάριν τοῦ ὁποίου ἔγραψε καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιό του, ὅπου ἐξιστορεῖ περιληπτικὰ ὅλα ὅσα ἔκανε καὶ δίδαξε ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δημόσιας δράσεώς του μέχρι τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία, ἀφοῦ τοὺς ἔδωσε τὶς τελευταῖες ὁδηγίες του, ἀνελήφθη. Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἀπὸ τὸ Πάθος καὶ τὴ Σταύρωσή του μέχρι τὴ θεία Ἀνάληψή του, ἐμφανιζόταν στοὺς Μαθητὲς ὁ Κύριος. Μὲ πολλὲς δὲ ἀποδείξεις τοὺς βεβαίωσε ὅτι ἦταν πρα­γματικὰ ζωντανός: Ἔτρωγε μαζί τους. Ἐπὶ σαράντα μάλιστα ἡμέρες παρουσιαζόταν στοὺς Μαθητὲς ὁ Κύριος, «λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ», ὅπως σημειώνει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής. Στὶς ἐμφανίσεις του αὐτές, δηλαδή, τοὺς ἐξηγοῦσε τὶς ἀλήθειες σχετικὰ μὲ τὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ποιὰ εἶναι, ἀλήθεια, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦσε στοὺς Μαθητὲς ὁ Κύριος; Εἶναι ἡ Ἐκκλησία του, τὴν ὁποία ὁ Ἴδιος ἵδρυσε καὶ θεμελίωσε μὲ τὴν Ἀνάστασή του, καὶ γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς ὁποίας ἐπρόκειτο νὰ ἐργασθοῦν τώρα οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Μὲ τὴν Ἀνάστασή του ἄνοιξε τὶς πύλες τῆς θείας αὐτῆς Βασιλείας, μέσα στὴν ὁποία σώζεται ὁ ἄνθρωπος καὶ τῆς ὁποίας κέντρο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἀναστημένος Κύριος. Μὲ τὸν Χρι­στὸ ἑνώνεται κάθε συνειδητὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ λαμβάνει τὸ φῶς, τὴ Χάρι καὶ τὴν εἰρήνη του.

Ἡ θεία ὅμως αὐτὴ Βασιλεία δὲν περιορίζεται στὴ γῆ, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται στὴν αἰωνιότητα. Ἡ ἐπίγεια Ἐκκλησία εἶναι ἕνας προθάλαμος, μία πρόγευση τῆς οὐράνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπου θὰ ζεῖ καὶ θὰ ἀπολαμβάνει ὁ κάθε πιστὸς μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους τὴν ἀπερίγραπτη δόξα τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως στὴν οἰκουμένη

Στὶς ἐμφανίσεις του πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή του, ὁ Κύριος ἄφησε στοὺς Μαθητὲς τὴν τελευταία παραγγελία του: νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἀλλὰ νὰ περιμένουν τὴν πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως ὅτι ὁ ἐπουράνιος Θεὸς Πατέρας θὰ τοὺς στείλει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐνῶ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος βάπτιζε μὲ ἁπλὸ νερὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἐκεῖνοι ἐπρόκειτο πολὺ σύντομα νὰ βαπτισθοῦν μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως ἀκούσαμε στὴ συνέχεια τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς.

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔκαναν ἐντύπωση στοὺς Μαθητές, οἱ ὁποῖοι Τὸν πλησίασαν καὶ Τὸν ρώτησαν μὲ ἐλπίδα ἂν ἐπρόκειτο τὶς ἑπόμενες ἡμέρες νὰ ἀποκαταστήσει τὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραὴλ στὴν παλαιά του δόξα. Ὁ Κύριος ὅμως τοὺς ἀποκρίθηκε ὅτι τὸ πότε θὰ πρα­γμα­τοποιηθοῦν αὐτὰ εἶναι στὴν ἀποκλειστι­κὴ ἐξουσία τοῦ Πατρός. Τοὺς βεβαίωσε ὡστό­σο ὅτι θὰ λάβουν ἰδιαίτερη ἐνίσχυση μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ μὲ τὴ δύναμή του θὰ γίνουν οἱ ἴδιοι μάρτυρες τῆς ζωῆς καὶ τῆς διδασκαλίας του σὲ ὅλο τὸν κόσμο. «Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», τοὺς τόνισε ὁ Κύριος.

Ὁ λόγος του αὐτὸς βλέπουμε νὰ ἐπιβεβαιώνεται αἰῶνες τώρα· τὸ φῶς τοῦ Εὐ­αγγελίου, τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως νὰ ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη, «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», ὅπως τὸ προανήγγειλε ὁ Χριστός. Στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς, στὴ Νότια Ἀμερική, στὴν Ἰνδία, σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτη κηρύσσεται σήμερα τὸ Εὐαγγέλιο· ἀντιλαλεῖ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Στὴν ἀποστολὴ δὲ αὐτὴ δὲν ἐργάσθηκαν μόνο οἱ Μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ποὺ ἄκουσαν τότε τὴν προτροπή του. Τὴν ἴδια αὐτὴ ἀποστολὴ ἐπιτελεῖ αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ μέλη της. Ἀμέτρητοι πιστοὶ μέσα στὴν ἱστορία, μέχρι καὶ σήμερα, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, πρόσφεραν καὶ προσφέρουν τὴ ζωή τους, τὴ φωνή τους, τὸν κόπο τους καὶ σὰν ἄλλες ἀναστάσιμες λαμπάδες μεταδίδουν τὸ φῶς τοῦ ἀναστημένου Κυρίου στὸ σκοτάδι τοῦ κόσμου.

Ἡ ἐπαλήθευση ἑπομένως τοῦ προφητικοῦ αὐτοῦ λόγου τοῦ Κυρίου εἶναι μία ἀκόμη τρανὴ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεώς του. Ἡ ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκουμένη ἐπιβεβαιώνει ὅτι «ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος»!

«Ο ΣΩΤΗΡ»


Εκτύπωση   Email