ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 53 ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

004

Ἅγιον Πάσχα 2019.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 53
Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

 Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ Ἐκκλησία λαμπροφοροῦσα καὶ ἐφέτος διακηρύσσει πρὸς πάντας τὸ χαρμόσυνο καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα μήνυμα ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς τὰ βαπτισμένα μέλη της, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὴν ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνωρίζουν ἀκόμη τοῦτο τὸ μήνυμα τῆς ζωῆς. Οἱ χριστιανοὶ ἐξ ὁρισμοῦ φέρουν τὴν εὐθύνη τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος τῆς ἀναστάσεως, ὅτι ὁ Χριστὸς κατήργησε τὸ μοναδικὸ καὶ ἀπεχθὲς πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, τὸν θάνατον, καὶ ἐχάρησε ζωὴ στοὺς νεκροὺς τοῦ τάφου. Τὸ καίριο ἐρώτημα ἀφορᾶ τοὺς βαπτισμένους χριστιανούς. Ἔχουν καταυγασθεῖ καὶ ἀνακαινιστεῖ ἀρκούντως οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο φῶς; Ζοῦν στὴν ζωή τους τὴν προσδοκίαν τῆς ἀναστάσεως, ὅπως τὸ ὁμολογοῦν στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, «…προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»;

Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, τὴν ὁποῖα καλοῦνται οἱ χριστιανοὶ νὰ βιώσουν στὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς τους, μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ὁ Κύριος δίδαξε μὲσα ἀπὸ τὴν δική του ἐπὶ γῆς ζωή, δηλαδὴ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν συγχωρητικότητα, εἶναι αὐτὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνακαινίσει τοὺς ἴδιους καὶ ταυτοχρόνως νὰ δείξει μὲ γνήσιο τρόπο τὸ παράδειγμα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους γύρω τους. Τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία δὲν τὴν χωρᾶ ὁ τάφος. Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστὸς ἀνίσταται ἐκ νεκρῶν. Εἶναι ἡ ζῶσα ἀγάπη, ποὺ νικᾶ τὸν θάνατο καὶ τὴν φθορά. Αὐτός, ὁ Χριστός, «…ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ὁδοποιήσας πᾶσι σαρκὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς φθορᾶς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, ἐγένετο ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα ᾖ αὐτὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι πρωτεύων», ὅπως χαρακτηριστικῶς γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴ Θεία Λειτουργία του. Ἡ βίωση τοῦ ἐλπιδοφόρου μηνύματος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς ζωῆς τῆς ἀγάπης, εἶναι τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ βγάλει τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου, τὴν βασικὴ αἰτία τῆς ἐγωκεντρικῆς του συμπεριφορᾶς καὶ ἔτσι ἐλεύθερος νὰ ζήσει τὴν ὄντως ζωή.

Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀγάπη Του, νὰ ἀποτελέσει καθημερινὸ βίωμα στὴν ταλαιπωρημένη ζωή μας ἀπὸ τὰ ἐπίλοιπα τοῦ θανάτου, ὥστε ἡ ζωὴ ὅλων νὰ φωτίζει κάθε ἄνθρωπο ποὺ πλησιάζει κοντά της, μεταδίδοντας τὸν ἀνεκτίμητο καὶ ἀκατάλυτο θησαυρὸ τῆς πίστεώς στοὺς ἐγγὺς καὶ στοὺς μακράν, στοιχούμενοι στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας «…μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…». Μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς μου ἀναστάσιμες εὐχές, παρακαλῶ δεχθεῖτε καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ σεβαστοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου Ἀλεξίου.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Εκτύπωση   Email