ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 7 0 ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἀγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ
.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!KyriakiPasha_2

«Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρινόν τὸν Ἐσταυρωμένον; Ἠγέρθη!»

Τὴν ψυχοφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστὴν καὶ τὸ ἄχραντον Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ τὴν Θεόσωμον Ταφήν, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀκοῦμε στὰ αὐτιά μας ἀπό τὸν λευκοντυμένο ἐξαστράπτοντα Ἄγγελο τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, «Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρινόν τὸν Ἐσταυρωμένον; Ἠγέρθη!». Ναί. Ἀληθῶς. Ἀνέστη! Μὲ τὴν δική του θεϊκή δύναμη συνανέστησε μαζί Του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, «παγγενῆ τὸν Ἀδὰμ ὡς φιλάνθρωπος», χαρίζοντας ὡς νικητής τροπαιοῦχος τοῦ θανάτου, τὴν αἰώνια ζωή ὡς δωρεά ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερβάλλουσας ἀγάπης γιὰ τὸ πλάσμα Του.

Ὁ βαρύς χειμώνας τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ παρελθόν, «θανάτῳ θάνατον πατήσας». Ἡ ἰσχὺς τοῦ διαβόλου νικήθηκε κατά κράτος, «ὁ ᾅδης κάτωθεν ἐπικράνθη». Τὸ φοβερὸ σκοτάδι τῆς ἀπώλειας διαλύθηκε, «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς». Εἴδαμε τὸν Ἰησοῦ ἐθελούσια, ἀπὸ ἄκρα ἀγάπη, νὰ πάσχει ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ νὰ γεύεται τὸν θάνατο, μέχρι καὶ τὴν ταφὴ, πρὸς χάριν ὅλων μας. Τὸν προσκυνήσαμε ἤδη Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καὶ μαζί μὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὶς Μυροφόρες ἀκούσαμε τὴν προτροπή Του, «Χαίρετε!», καὶ γέμισε ἡ καρδιά μας χαρά. Διότι πλέον καὶ ὁ δικός μας θάνατος, ἐν δυνάμει ἔχει καταργηθεῖ. Ἐφ’ὅσον σταυρώσαμε καὶ ἐμεῖς τὸ σαρκικὸ φρόνημα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ «συνετάφημεν» μὲ τὸν Χριστὸ «διὰ τοῦ βαπτίσματος», τότε θὰ γίνουμε «σύμφυτοι», δηλαδὴ μέτοχοι, καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Τὸ αἰώνιο πρόβλημα μας, τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου, τὸ ἔλυσε διὰ παντὸς ὁ Ἀναστὰς Κύριος. Ἡ ἀγωνία μας ἔλαβε τέλος. «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ πολιτεύεται».

Δὲν ἀρκούν ὅλοι οἱ πειρασμοὶ, οἱ θλίψεις, οἱ στενοχώριες, ὁ πόνος τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ πρόσκαιρου, παρ’ ὅτι ἐπιμένουν, νὰ ἀμαυρώσουν τὸ λαμπροχαρμόσυνο τῆς μεγάλης σημερινῆς ἑορτῆς. Τίποτε δὲν εἶναι ἰκανό νὰ ἄρῃ τὴν χαρὰ τῶν πιστῶν ποῦ βιώνουν σήμερα τὴν ἐκ Τάφου προερχομένη καινούργια ζωή. Στὸ ἑξῆς ἡ Ζωή, ἡ Ἀνάστασή μας δὲν εἶναι ζητούμενο, δὲν εἶναι ὄνειρο, δὲν εἶναι μιὰ οὐτοπία, ἀλλ’ εἶναι μιὰ ἁπτὴ καὶ ψηλαφητὴ πραγματικότης. Πραγματικότης ἡ ὁποία ἔχει συγκεκριμένο πρόσωπο καὶ ὄνομα, «τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἐνωπιον τοῦ Ὁποίου, «πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων».

Στὸν Ἀναστάντα Κύριό μας δέομαι συνεχῶς, τέκνα μου ἀγαπητά, νὰ χαρίζῃ εἰρήνη, δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη σὲ ὅλους σας προσωπικά, στὶς οἰκογένειές σας, ὑπομονὴ καὶ στηριγμό σὲ κάθε δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας καὶ γεύση σωτηρίας καὶ ζωῆς αἰωνίου σ’ ὅλους τοὺς πιστούς.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης

+ Ὁ Τρίκκης καὶ Σταγῶν ΑΛΕΞΙΟΣ


Εκτύπωση   Email