Εκτύπωση

 

Kyriaki_Pasha_1

 

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Ο θριαμβευτικός παιάνας

«Σήμερον πάσα κτίσις αγάλλεται και χαίρει, ότι Χριστός ανέστη και Άδης έσκυλεύθη»! Σήμερα άνθρωποι και άγγελοι, ζώντες και κεκοιμημένοι, το σύμπαν ολόκληρο, «ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια», τα πάντα γιορτάζουν και πανηγυρίζουν την Ανάσταση του Χριστού! Το αναφέρει και το σημερινό απο­στολικό ανάγνωσμα: Ο Κύριος «παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθείν αυτόν», δηλαδή μετά το Πάθος και τον θάνατό Του παρουσιά­στηκε στους μαθητές Του ζωντανός, αναστημένος!

Θαύμα πρωτοφανές και νίκη συγκλονιστική! Διότι με την Ανάστασή Του ο Κύριος Ιησούς νίκησε τον θάνατο και συνέτριψε τον διάβολο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη που συνέβη στην ιστορία του κόσμου και η οποία εγγυάται για κάθε πιστό χριστιανό την αρχή μιας άλλης βιοτής (ζωής) με αιώνια προοπτική: «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχήν».

Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας από σήμερα και για σαράντα ημέρες εορτάζει με λαμπρότη­τα την Ανάσταση του Κυρίου και μας καλεί να ψάλλουμε με όλη μας τη δύναμη και να δια­λαλούμε παντού το «Χριστός Ανέστη»! Και η αντίστοιχη απάντηση ας ακούγεται με ακλόνητη πίστη και απόλυτη βεβαιότητα: «Αληθώς ανέστη ο Κύριος»! Αυτός θα είναι πλέον ο καθημερινός χαιρετισμός μας για όλη αυτή την αναστάσιμη περίοδο. Αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για τον σύγχρο­νο ταλαιπωρημένο κόσμο που αναζητά στήριγμα κι ελπίδα, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο. Διότι κάθε άνθρωπος αγαπά τη ζωή και θέλει να ζήσει!

Τεκμήρια της Αναστάσεως

Το συγκλονιστικό γεγονός της Αναστά­σεως του Σωτήρος Χριστού αποτελεί βα­σικό θεμέλιο της πίστεως των χριστιανών, αλλά και πέτρα σκανδάλου για τους ά­πιστους. Είναι το κρίσιμο σημείο όπου σκοντάφτει η ανθρώπινη λογική. Άραγε αναστήθηκε ο Χριστός στ’ αλήθεια; Πώς είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό;... Στις Πράξεις των Αποστόλων, που αρχίζουν να αναγινώσκονται από την ημέρα του Πάσχα, διαβάζουμε ότι ο αναστάς Κύριος βεβαί­ωνε τους μαθητές Του για την Ανάστασή Του με πολλές αποδείξεις: «εν πολ­λοίς τεκμηρίοις, δι’ ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτοίς». Επί σαράντα ημέ­ρες εμφανιζόταν στους Αποστόλους κατά διαστήματα, τους μιλούσε, έτρωγε μαζί τους, συζητούσαν και τους αποκάλυπτε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού.

Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ψέμα και απάτη, διότι συνέβησαν όχι μόνο ενώπιον των Αποστόλων αλλά και ενώπιον πολλών άλλων μαρτύρων σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Αλλά και οι ίδιοι οι Από­στολοι δεν ήταν ευκολόπιστοι και αφελείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πίστεψαν αμέσως τις Μυροφόρες γυναίκες, όταν εκείνες τους ανήγγειλαν την είδηση για την Ανάσταση, αλλά έτρεξαν οι ίδιοι να διαπι­στώσουν την αλήθεια. Και ο Θωμάς, όπως είναι γνωστό, ήθελε να δει τον Χριστό και να Τον ψηλαφήσει για να πιστέψει ότι πραγματικά αναστήθηκε. Όλα αυτά φανε­ρώνουν ότι οι μαθητές δεν δέχθηκαν αβασάνιστα την Ανάσταση του Χριστού, αλ­λά βεβαιώθηκαν από τις επανειλημμένες εμφανίσεις του Αναστάντος για την αλή­θεια του πράγματος. Άλλωστε και μόνο το γεγονός ότι οι άγιοι Απόστολοι αφιέρωσαν τη ζωή τους ολόκληρη για να εξαγγέλλουν «το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα» χωρίς να υπολογίζουν κόπους, περιφρο­νήσεις, εξευτελισμούς, μαρτύρια και θάνα­το, αποδεικνύει την αλήθεια της Αναστά­σεως.

Μάρτυρες της Αναστάσεως

Αυτή την αλήθεια της Αναστάσεως του Κυρίου καλούμαστε κι εμείς οι πιστοί χρι­στιανοί να διακηρύττουμε, σύμφωνα με τον λόγο του αναστάντος Κυρίου που μας μεταφέρει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Απευθύνεται ο Κύριος στους Μαθητές Του και τους προαναγγέλλει ότι θα λάβουν δύναμη και ενίσχυση από το Άγιο Πνεύμα. Και επιλέγει: «Έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». Εσείς θα γίνετε μάρτυρες της ζωής μου και της διδασκαλίας μου και στην Ιε­ρουσαλήμ και σ’ όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και μέχρι το τελευταίο και πιο απομακρυσμένο σημείο της γης.

Μάρτυρες της Αναστάσεως αναδείχθηκαν οι άγιοι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι θεοφόροι Πατέρες και Οι­κουμενικοί Διδάσκαλοι, οι όσιοι Ασκητές και όλοι γενικά όσοι φανέρωσαν στη ζωή τους «έργω και λόγω» τη δύναμη της Ανα­στάσεως. Μάρτυρας της Αναστάσεως αποδεικνύεται και κάθε πιστός χριστιανός που αντιστέκεται στη φθορά της αμαρτίας και ζει απαλλαγμένος από τα πάθη, αυτός που υπομένει τον πόνο και τις δοκιμασίες, αυτός που δεν φοβάται τον θάνα­το, αλλά τον αντικρίζει ως πέρασμα στην αιώνια ζωή. Αυτή τη μαρτυρία ας δίνου­με κι εμείς με τη ζωή μας, ώστε να αντηχεί και στο περιβάλλον μας το πιο συγκλονι­στικό μήνυμα ελπίδας: «Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!».

«Ο ΣΩΤΗΡ» 

http://aktines.blogspot.gr/