ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 109 ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ

31122023Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν

τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

Ὑποδεχόμαστε σήμερα τὸ νέον ἔτος 2024 μὲ χρηστὲς ἐλπίδες, προσδοκῶντας σὲ ἕναν εἰρηνικὸ καὶ ἤρεμο γιὰ τὴ ζωή μας χρόνο. Στὴν χρονικὴ ἔναρξη κάθε ἀνθρώπινου ἔργου, ὁ νοῦς καὶ ἡ σκέψη ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὁραματίζεται τὴν, ὅσο τὸ δυνατόν, αἴσια ἔκβαση τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων του. Προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε αἰσόδοξοι καὶ μὲ καλὴ προαίρεση, προσβλέποντας σὲ ἀγαθὰ καὶ ὠφέλιμα ἀποτελέσματα, τόσο για τὴν προσωπική μας ζωή, ὅσο καὶ γιὰ τὸ εὑρύτερα οἰκογενειακὸ καὶ φιλικό μας περιβάλλον. Καὶ ὅλα αὐτὰ κατακλύζονται ἀπὸ ποικίλες εὐχὲς ποὺ εἶναι ὁπωσδήποτε θεμιτές καὶ ἐπιβεβλημμένες. Πρέπει νὰ ἀρχίζουμε τὸ ὁποιοδήποτε ἔργο στὴ ζωή μας μὲ εὐχὲς καὶ προσῤῥήσεις ἐγκάρδιες καὶ εἰλικρινεῖς.

Γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς αὐτὲς οἱ εὐχὲς ἔχουν ἕνα ἐπιπλέον βάρος καθὼς πρέπει νὰ ἐμποτίζονται μέσα σὲ μιὰ προοπτικὴ ποὺ δὲν ἐξαντλεῖται στὰ ὅρια αὐτοῦ τοῦ χρόνου καὶ τοῦ κόσμου. Ὁποιαδήποτε πράξη ἤ ἔργο τοῦ χριστιανοῦ ἀνθρώπου ἐντάσσεται μέσα στὴν προοπτικὴ τῆς αἰωνιότητος, τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ δίδεται στὴ συνέχεια ἡ ἁρμόζουσα σημασία γι’ αὐτό. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση οἱ πράξεις καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἔργα καθοδηγοῦνται ἀπὸ ἐγωισμὸ ποὺ ὁδηγεῖ μὲ βεβαιότητα σὲ ὑπερβολές καὶ ἀκρότητες μὲ ἀνεξέλεγκτα ἀποτελέσματα ἴσως καὶ καταστροφικά γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὶς πράξεις του. Κάθε εὐχὴ χριστιανοῦ πρέπει νὰ εἶναι ἐμποτισμένη μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁπλὴ, ἀλλὰ σοφή χρήση τῆς φράσης ποὺ ὁ λαός μας ἔχει συνεχῶς στὰ χείλη του, ὅταν πρόκειται νὰ πράξει κάτι, εἶναι, «πρῶτα ὁ Θεός», ἤ ἡ σφράγισή του μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ χριστοποιεῖται καὶ κατὰ συνέπεια ἁγιάζεται κάθε πτυχή της ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Βάζει μπροστάρη τὸν Θεό, καὶ ἀφήνει πίσω τὴν δική του ἐγωϊστικὴ ἔπαρση.

Μ’ αὐτὲς τὶς ἁπλὲς σκέψεις, ποὺ ἔχουν ὅμως μεγάλο βάρος καὶ σημασία στὴν καθημερινὴ ζωή μας, εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου, εὐτυχισμένο καὶ εὐλογημένο τὸ νέον ἔτος 2024!

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ