diax30

Πρὸς ἅπαντας τοὺς Κληρικοὺς
καὶ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐ ν τ α ῦ θ α
 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί!

14032020Παρακολουθοῦμε ὅλοι μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὰ ὅσα στὴν πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως διαδραματίζονται καὶ ἀφοροῦν τὴν νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ. Γιὰ ἀκόμη μία φορὰ διαπιστώνουμε τὴν θνητότητά μας, τὴν ὁποία, δυστυχῶς, ξεχνοῦμε λόγῳ τῶν πολλῶν καθημερινῶν ἀσχολιῶν καὶ περισπάσεων. Ἀνέκαθεν οἱ χριστιανοὶ στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς στρέφονταν πρὸς τὴν ἐξ ὕψους βοήθεια. Ἰδιαιτέρως γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑγεία. Ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδία τῶν χριστιανῶν προσβλέπουν πάντοτε στὸν ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους Του. Στὴν παροῦσα περίσταση τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ πάλιν οἱ χριστιανοὶ στρέφονται πρὸς τὸν Θεό, μὲ τὸν μοναδικὸ τρόπο ποὺ ἐκεῖνοι γνωρίζουν, τὴν προσευχὴ καὶ κυρίως τὴν κοινὴ λατρευτικὴ προσευχὴ μὲ τὴν ἀκατάβλητη δύναμίν της. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία κορυφαῖα λατρευτικὴ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κατὰ τὸ ὁποῖο οἱ χριστιανοὶ γίνονται σύσσωμοι καὶ σύναιμοι μὲ τὸν Χριστό. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς γεννήθηκε πάνω στὸ τραπέζι τοῦ Δείπνου, ἐκεῖνο τὸ βράδυ ποὺ ὁ Χριστὸς γιὰ τελευταῖα φορά, πρὶν τὸ Πάθος, παρέδωκε στοὺς μαθητές Του, τὸ σῶμα Του καὶ τὸ αἷμα Του, ὡς φάρμακον ἀθανασίας γιὰ κάθε ἄνθρωπο.

Πολλὲς φορὲς οἱ χριστιανοί στρέφονται καὶ πρὸς τοὺς Ἀγίους, οἱ ὁποῖοι πρεσβεύουν ἀπαύστως πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστόν, ὑπὲρ τῆς ὑγείας καὶ σωτηρίας τους. Κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία ἔχει προστάτες ἁγίους τοὺς ὁποίους ἑορτάζει στὴν μνήμη τους καὶ προσβλέπει σ’ αὐτοὺς πρὸς ἐνίσχυσίν της. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Τρικκαίων ἔχει νὰ καυχᾶται γιὰ τὸν Πολιοῦχο της Ἅγιο Βησσαρίωνα, τοῦ ὁποίου ὁ βῖος εἶναι γεμάτος ἀπὸ θαύματα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ πανδημικὲς νόσους. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω τὸ θαῦμα στὴν Φιλιππιάδα, πρὸ διακοσίων ἐτῶν, λόγῳ τῆς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἀγίου μας. Ἀπηλλάχθη ἡ μεγάλη αὐτὴ Πόλη ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς πανώλης.

Ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπαναλαμβάνουμε αὐτονόητα πράγματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, διότι πολλὲς συζητήσεις γίνονται, κυρίως ἀπὸ ἀνθρώπους ἐκτὸς αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν τὴ ζωὴ της, μὲ ἰδιαιτέρως εἰρωνικὸ ὗφος λόγῳ προσωπικῶν ἰδεοληψιῶν, ὡς ἐπικίνδυνη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀγνοώντας τὴν μακραίωνη ἐμπειρία της.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἀγωνιᾶ καὶ συμπάσχει μὲ τὰ πνευματικά τέκνα της. Συμμετέχει ἀπολύτως σὲ ὅλες τὶς ὑποδείξεις τῶν εἰδικῶν ἐντεταλμένων ἐπιστημόνων. Τὰ μέτρα προλήψεως τῆς νόσου εἶναι προσωρινά. Ἡ ἐξ ἀνάγκης τηρησή τους δὲν σημαίνει, ἀναίρεση αὐτοῦ ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, «Σύναξη πιστῶν». Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ σὲ ὅλους τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς δέν θὰ τελεσθεὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἀλλὰ μόνο ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ 9-10:30 τὸ πρωὶ.

Σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκατασταθεῖ ἡ Θεία Εὐχαριστία μὲ τὴν κατ’ οἶκον ἀτομικὴ προσευχή. Ὡς ποιμενάρχης σας, μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς μας θὰ προσευχώμεθα ἐντονώτερα καὶ ἀδιαλείπτως «ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις καὶ δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν».

Πρὸς τοῦτο προτρέπομεν οἱ μεγαλύτεροι στὴν ἡλικία χριστιανοί μας, καθὼς καὶ ὅσοι ἀνήκουν σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες, νὰ παραμένουν στὸ σπίτι τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς Ἱερεῖς ποὺ ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες. Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ἐπεκταθοῦν τὰ μέτρα χρονικῶς μέχρι καὶ τὸ Πάσχα, οἱ Ἱερεῖς μποροῦν νὰ κοινωνήσουν τοὺς χριστιανοὺς κατ’ οἶκον. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διαθέτει ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ καὶ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν τὶς Ἰερὲς Ἀκολουθίες μέσῳ ῥαδιοφώνου. Ἐπιπροσθέτως, τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς δέν θὰ τελεσθεὶ ὁ Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς στόν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, δέν θὰ τελοῦνται οἱ καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἐσπερινοὺ καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, οἱ Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου, τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ παραμείνουν κλειστὰ γιά τὸ κοινό καί ἀναστέλονται ὅλες οἱ ποιμαντικὲς δραστηριότητες τῶν ἑνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Συνάξεις, Ὁμιλίες, Ἐκδρομές, κλπ.

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί! Ἡ συντεταγμένη ἑλληνικὴ πολιτεία μὲ τὰ ἁρμόδια ἐπιστημονικὰ ὄργανα μᾶς ὑποδεικνύουν τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῆς νόσου τοῦ κορωναϊοῦ. Ὁφείλομεν ὑπακοὴ στὰ ἀναγκαῖα μέτρα ποὺ ἐλήφθησαν. Ὅμως, τὴν στήριξη καὶ τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸ τὴν δίδει ἡ Ἑκκλησία μας. Συμμεριζόμεθα ἀπολύτως τὰ ἀποφασισθέντα στὴν Ἐγκύκλιο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Εὔχομαι ὁλοκαρδίως, ὁ ἱατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, διὰ πρεσβειῶν τοῦ θαυματουργοῦ ἁγίου μας Βησσαρίωνος, νὰ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὰς δεήσεις τῶν ἀναξίων δούλων Του καὶ νὰ θεραπεύσῃ πάντα ἄνθρωπον ἐκ τῆς νόσου.

Εὐχέτης πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ