diax30

 

Υπό π. Γεωργίου Γραδούλα

 

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί αδελφοί,

Μέ δοξολογική διάθεση τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, μέ πνευματική χαρά, μέ ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί συγκίνηση ὑποδεχόμεθα σέ τοῦτο τόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἐπισκέψεως Τρικάλων, μετά ἀπό τετρακόσια πενήντα καί πλέον χρόνια τόν Ἅγιο Ἀρσένιο Ἐπίσκοπο Ἐλασσῶνος.

Ἐδώ ἐμαθήτευσε σὲ σχολεῖο ἐγκυκλίου παιδεύσεως ὅπου ἐδίδασκαν διδάσκαλοι ὀνομαστοὶ καὶ ἐνάρετοι. Παρακολούθησε μαθήματα «γραμματικά, ποιητικὰ καὶ ρητορικά, προστάξει καὶ προθυμίᾳ τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου Λαρίσης Ἱερεμίου».

Ἀποτελεῖ ἀρχαιοπρεπῆ θεσμό τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ πίστη καί ὁ σεβασμός πρός τά τίμια λείψανα τῶν μαρτύρων καί, γενικότερα, τῶν ἁγίων. Ἡ θεοπρεπής αὐτή πράξη δέν ἀποτελεῖ γεγονός, ἄσχετο μέ τήν παράδοση τῶν Ἀποστόλων, ἀφοῦ στό βιβλίο τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων» μνημονεύεται ὅτι, ἀκόμη καί ἡ σκιά τοῦ Πέτρου, ἄν ἐπισκίαζε τούς ἀσθενεῖς, αὐτοί ἐθεραπεύοντο (κεφ. ε΄15).

Εἶναι, ἑπομένως, ἀρχαιοπαράδοση ἡ πίστη ὅτι, ἀκόμη, καί τά προσωπικά ἀντικείμενα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων, ὄχι μόνο ἁγιάζονται, ἀλλά καί παρέχουν τή θεία χάρη. Καί, ἀσφαλῶς, σ᾿ αὐτή τήν ἱερή ἀντίληψη ἑδράζεται καί ἀπό αὐτή ἀπορρέει καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνηση τῶν ἁγίων λειψάνων.

Γι᾿ αὐτό κι ἐμεῖς, συμμετέχοντας στήν παροῦσα σύναξη, εἴμαστε πεπληρωμένοι χαρᾶς καί συγκίνησης ἀνεκλάλητης, ἀφοῦ ἀξιωνόμαστε νά καταστοῦμε ἀποδέκτες ἱεροῦ θησαυρίσματος ἐκ τοῦ ἁγίου σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου. Αὐτοῦ λοιπόν δεχόμαστε κατά τρόπο αἰσθητό τήν ἐπίσκεψή του σήμερα. Ὁ ἅγιος, εἶναι τώρα παρών, διαμέσου τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, καί αὐτοῦ τήν διαρκῆ παρουσία καί χάρη θά ἔχουμε, ὥστε τίς δωρεές του νά ἀπολαμβάνουμε καί πνευματικά καί σωματικά.

Εἶναι τά ἅγια λείψανα, κατά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, θησαυρός ἔνθεων δωρεῶν καί ρεῖθρα πλούσια, τά ὁποῖα ἀναβλύζουν ἰάματα καί ἀρδεύουν τούς προσκυνητές τους.

Ταπεινά παρακαλοῦμε, Σεβασμιώτατε, νά μᾶς ἐπιτρέψετε νά εὐχαριστήσουμε ἀπό τήν καρδιά μας ἐνώπιον συμπάσης τῆς Ἐνορίας τούς ἀνθρώπους πού βοήθησαν νά ζήσουμε αὐτό τό θαῦμα.

Αὐτό τό θαῦμα τό ζοῦμε χάρη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, πού ἔδωσε μέ ἀφοπλιστική ἀγάπη τήν κανονική ἄδεια καί συγκατάθεσή του γιά τήν παραχώρηση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίου Άρσενίου, ὡς καί τούς τιμίους ἐκπροσώπους αὐτοῦ προς τους ὁποίους ἀπευθύνουμε ὁλοκάρδια εὐχαριστία.

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἱερεῖς, τῶν ὁποίων ἡ ἀγάπη, ἡ προσευχή καί παρουσία μᾶς στηρίζει, πού ἐκύκλωσαν λειτουργικά καί ἐστήριξαν τά τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ὡς ἄγγελοι ἐξ οὐρανοῦ.

Ἀδελφικές εὐχαριστίες ἐν ἀγάπῃ και τιμῇ πρός τούς συνεργάτες μας, ὅλους τούς ἐργαζόμενους στόν Ἱερό Ναό, πού ἐστήριξαν μέ ἱερό ζῆλο καί φιλοτιμία τό εὐλογημένο αὐτό γεγονός καί ἐργάζονται πάντοτε ἐν ὑπακοῇ πρός τήν Ἐκκλησία.

Σεβασμιώτατε,
Ὁ τελευταῖος λόγος ἀπευθύνεται πρός τό σεπτό πρόσωπό Σας. Διότι ἐσεῖς εἶσθε «ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος». Διότι μᾶς δώσατε εὐλογία νά ζήσουμε αὐτό τό θαῦμα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τῆς προσδοκίας τοῦ Κυρίου.
Σήμερα, πού προεξάρχετε στή λειτουργική αὐτή σύναξη, ἔρχεται στό νοῦ μου κάτι ἀπό τήν ἀρχαία μας ἱστορία. Ὅταν ὁ Ἀριστοτέλης ρώτησε τόν Μέγα Ἀλέξανδρο: «τό μάλαμα καί τόν πλοῦτο ὁποῦ ἐπῆρε ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ποῦ τόν ἔχει;», ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε: «οἱ ἀγαπημένοι μου σύντροφοι καί ὁ λαός. Αὐτοί μοῦ ἔδωσαν τό πολυτιμότερο πού ἔχω». Καί αὐτό τόν λαό, τῆς τῶν Τρικκαίων Ἐπαρχίας, δείχνετε καί σήμερα πόσο τόν ἀγαπᾶτε.

Γι’ αὐτό ἀπό καρδίας Σᾶς εὐχαριστοῦμε και ταπεινά προσευχόμαστε στόν Ἅγιο Θεό νά Σᾶς ἔχει καλά!


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ