diax30

Eikona_Egikliou

+ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 598
"ΠΑΣΧΑ 2013"

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 5 3
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ 

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἀγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ
.

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ προσφιλῇ,

Ἡ Πνευματική πορεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔφθασεν εἰς τό τέλος πρό τῶν παμφώτων πυλῶν τῆς Θείας Δόξης. Ἡ παροῦσα Ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ Ἑορτή Ἑορτῶν καί Πανήγυρις Πανηγύρεων. Ἐκεῖνος τόν ὁποῖον πρό αἰώνων ἐκήρυξεν ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, ἦλθεν εἰς σφαγήν ἑκούσιον, ἐκ χειρῶν πλασμάτων τοῦ ἀσχημίας καταδεξάμενος, ἵνα διά τῆς θριαμβευτικῆς Του Ἀναστάσεως χαρίσῃ εἰς ἡμᾶς ὡς δωρεάν, τήν ἐκ τοῦ τάφου τῆς ἁμαρτίας Ἀνάστασιν.

Διότι κατ’ Αὐτήν, ὁ ἁμαρτωλός καί χοϊκός ἄνθρωπος, ἀνίσταται, καί ἐκ τῶν ἐπιγείων καί χοϊκῶν, ἀναβαίνει εἰς τά οὐράνια, σκιρτᾷ ἀληθῶς ἡ καρδία του, καί μετάρσιος ὑψοῦται ὁ Νοῦς του, μετέχει ἀπείρῳ ἐλέει τοῦ Φιλανθρώπου καί Ἀναστάντος Ἰησοῦ, τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου ἡ ψυχή του, καί καταργεῖται ὁ θάνατος. Διότι θάνατος ἀδελφοί μου, ὑπάρχει μόνον ἐκεί ὅπου ἡ ὕλη ἐκτοπίζει τό πνεύμα, ὅπου ὁ ἐωσφορικός ἐγωϊσμός παρασύρει τόν ἄνθρωπον νά λησμονήσῃ τήν προέλευσίν καί τόν αἰώνιον προορισμόν του, δηλαδή τήν αἰώνιαν Κοινωνίαν μέ τόν Θεόν.

Ἀσφυκτιᾷ πράγματι ἡ ψυχή μας ἐντός τοῦ κόσμου καί ἀδυνατεῖ νά ἀναπνεύσῃ ὑπό τό βάρος καί τό δηλητήριον τῆς ἁμαρτίας. Ἀσφυκτιᾷ κυριολεκτικῶς σήμερον ἡ ψυχή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Ἡ κρίσις πάλιν τοῦ πνευματικοῦ μας κόσμου, ἡ κρίσις τῶν ἀξιῶν καί τῶν προσώπων καθώς καί ἡ οἰκονομική κρίσις τήν ὁποία διέρχεται σήμερον ἡ Χώρα μας, στερεῖ τόν λογικόν καί σκεπτόμενον ἄνθρωπον τῆς χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως τῆς ζωῆς, τῆς ἀγαλλιάσεως καί τῆς ἰσορροπίας τῶν ψυχοσωματικῶν δυνάμεων. Ἀγωνία, ἄγχος, φοβία, ἀβεβαιότης καί ἀνασφάλεια, στρές, ναρκωτικά καί ἄλλα πλεῖστα εἶναι ὁ τραγικός ἐπίλογος καί τό δράμα τῆς παρούσας πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Ἡ μοναδική πηγή σωτηρίας εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας, καί τήν Ἀνάστασιν ταύτην ἀς μήν ἐπισκιάζῃ ἡ πικρία τῆς θλίψεως τῶν παρόντων γεγονότων. Οἱ βραδυποροῦντες εἰς ἀπόλαυσιν τῶν προσφερομένων ἀγαθῶν, καί τήν ἐνδεκάτην ὥραν θά εἶναι δεκτοί εἰς τήν Ἀναστάσιμην Τράπεζαν τοῦ Οἰκοδεσπότου Χριστοῦ.

Τό Πάσχα δέν εἶναι μόνον ὅσον κρατήσῃ ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομάς, δηλαδή ἑπταήμερος. Οὔτε ἀκόμη τεσσαρακονθήμερος ἕως τῆς Ἡμέρας τῆς Ἀναλήψεως. Τό Πάσχα εἶναι ΑΙΩΝΙΟΝ!

Ἡμεῖς ἀπό τῆς παμφώτου πνευματικῆς νησίδος, τῆς Ἀναστασίμου χαρᾶς, εὐελπιστοῦντες εἰς τήν πάντοτε ἀνοικτήν ἀγκάλην διά πάντα ἐπιστρέφοντα ἄσωτον υἱόν, θά προσευχώμεθα διά πάντας τούς πάσχοντας ἀλλά καί τούς μακράν ἐμμένοντας ἀδελφούς μας, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ προσευχή μας, διερχομένη διά τοῦ Ζωοδόχου Τάφου καί μέ τόν σεισμόν τῆς Νίκης κατά τοῦ θανάτου, θά ἀποκυλίσῃ τόν σφόδρα μέγα λίθον τῆς ἀρνήσεως τοῦ κόσμου τοῦτου, ὥστε καί οἰ πρώτοι καί οἰ δεύτεροι τόν μισθόν ἀπολαύομεν εἰς τό συμπόσιον τῆς πίστεως ἀπό κοινοῦ, ἐν εὐφροσύνη διακηρύσσοντες μέ τόν αὐτόν Μεγάλον Πατέρα, Ἱερόν Χρυσόστομον: «Μηδεῖς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία».

Τέκνα μου ἀγαπητά, ἐν πνευματικῇ ἐξάρσει ψυχῆς καί καρδίας βοήσωμεν: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

Εὐχέτης πρός τόν Ἀναστάντα Χριστόν θερμότατος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ